Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van AppSky. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door AppSky, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met AppSky of via digitale wijze aan te geven een overeenkomst met AppSky aan te gaan verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 december 2014.

1. Definities

Applicatie: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Template Applicatie: een applicatie met als basisontwerp een bestaand ontwerp van AppSky.

Applicatie op Maat: Applicatie met een nieuw, door AppSky te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van AppSky.

Onderhoud van een Applicatie: het door AppSky inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande Applicatie van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande Applicatie van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie AppSky een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekening en retourzending van een offerte van AppSky of via digitale wijze aan te geven een overeenkomst met AppSky aan te gaan verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van AppSky en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Voor het adverteren door middel van banners op websites en Applicatie die door AppSky beheerd worden, gelden enkele aanvullende bepalingen die vermeld worden onder artikel 15. Bepalingen 9.2 t/m 9.9 zijn derhalve in dit geval niet van toepassing.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AppSky opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door AppSky zijn geheel vrijblijvend tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

Offertes en prijsopgave door AppSky blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door AppSky. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AppSky zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht AppSky niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

AppSky zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AppSky het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AppSky aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AppSky worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AppSky zijn verstrekt, heeft AppSky het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

AppSky is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AppSky is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AppSky de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door AppSky of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart AppSky voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe Applicatie door AppSky voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de Applicatie.

Een onderhoudsovereenkomst (Service en Support) met betrekking tot een Applicatie tussen AppSky en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij met opdrachgever uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

De hostingovereenkomst (verrekend via een maandelijks te betalen bedrag) met betrekking tot een Applicatie tussen AppSky en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij met opdrachgever uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. NB houdt u rekening met door iTunes en Google Play overeengekomen looptijden en (jaarlijkse) tarieven, deze kunnen anders zijn dan in deze algemene voorwaarden opgenomen termijnen. Het contract welke u heeft afgesloten met iTunes en/of Google Play dient altijd door u en op eigen titel als opdrachtgever te worden verzorgd.

AppSky heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AppSky gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

AppSky heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

AppSky heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, in de Applicatie plaatst of wil plaatsen.

AppSky heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door AppSky aanbevolen onderhoudssoftware.

6. Levering en levertijd

AppSky gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe Applicatie maakt AppSky eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan AppSky. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat AppSky ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat AppSky over tot het voltooien van de volledige Applicatie.

Mocht AppSky onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan AppSky alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij AppSky een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Door AppSky gemaakte Applicatie worden op een server van AppSky geplaatst of door AppSky aangewezen derden partij welke de hosting hiervan verzorgd. Indien de Applicatie verkrijgbaar moet zijn via Google Play en/of iTunes, dan dient opdrachtgever hiervoor zelf een ID voor aan te maken en de kosten welke hiermee gepaard gaan voor eigen rekening te nemen. Indien in de Applicatie gebruik wordt gemaakt van een betaalsysteem zoals PayPal, dient opdrachtgever hiervoor zelf een account voor aan te maken en te beheren. De gemaakte Applicatie blijft eigendom van AppSky.

Opdrachtgevers hebben na oplevering van de Applicatie recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

7. Overmacht

AppSky aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer AppSky als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal AppSky alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en AppSky geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door AppSky tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en de prijzen vermeld op de website van AppSky zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Wijzigingen in de tarieven worden door AppSky minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

Na ondertekening van de offerte of via digitale wijze aan te geven de offerte van AppSky te accepteren krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een Applicatie gesloten tussen de opdrachtgever en AppSky en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Indien van een afwijkende betaling sprake is, dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt of vooruitbetaald via digitale betaalsystemen welke door AppSky zullen worden aangeboden. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op ABN rekeningnummer NL27ABNA 0607390697 o.v.v. "Aanbetaling". AppSky houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

De opdrachtgever dient na oplevering van de Applicatie het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. AppSky stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een Applicatie wordt door AppSky aan de opdrachtgever een maandelijkse factuur vooruitgaande aan de maand waarop het onderhoud betrekking heeft. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door AppSky het verschuldigde bedrag te voldoen.

In genoemde gevallen behoudt AppSky zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door AppSky een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door AppSky een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering AppSky hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien AppSky abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal AppSky het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Een door AppSky ontwikkelde Applicatie voor Opdrachtgever wordt pas live geplaatst vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens AppSky heeft voldaan.

10. Copyright

Al het door AppSky vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van AppSky niet worden bewerkt of verwerkt in andere Applicatie of websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door AppSky gemaakte Applicatie is slechts toegestaan wanneer de door AppSky vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de Applicatie van het bedrijf dat bij AppSky een contract is aangegaan.

Het eigendom van door AppSky verstrekte Applicatie, ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij AppSky, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan AppSky hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is AppSky gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

AppSky behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

Voorzover AppSky bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop AppSky weinig of geen invloed kan uitoefenen kan AppSky op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met AppSky of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AppSky.

De producten en diensten van AppSky zijn gebaseerd op BETA versies, inhoudende dat AppSky continue bezig is de technische kwaliteit en technische mogelijkheden te optimaliseren en te verbeteren om u als gebruiker nog meer mogelijkheden te bieden in de toekomst. Door deze BETA versie omgeving kan het voorkomen dat producten en/of diensten welke zijn ondergebracht bij AppSky tijdelijk niet kunnen worden aangeroepen. AppSky accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AppSky slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van AppSky voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. AppSky kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

AppSky is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de Applicatie van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De opdrachtgever dient AppSky terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door AppSky geleden schade.

AppSky is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde Applicatie in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door AppSky voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door AppSky is geadviseerd.

AppSky is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

AppSky noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan AppSky, waarna AppSky deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan AppSky binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

AppSky behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Adverteren op Applicatie en websites die door AppSky beheerd worden

Het adverteren kan in principe op elke dag van de maand ingaan.

Minimale looptijd van een advertentie is in principe 1 maand. Kortere looptijden zijn mogelijk maar brengen een eenmalige toeslag van € 40 met zich mee.

Facturering en betaling vinden vooraf plaats.

Bij langer lopende contracten is betaling per maand mogelijk. Ook hier vind betaling vooraf plaats.

Op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling wordt de banner geplaatst op de Applicatie(s) of site(s), tenzij een later tijdstip is overeengekomen.

De dag van de maand waarop de banners geplaatst zijn wordt hieronder de 'vervaldag' genoemd.

Bij betaling per maand ontvangt opdrachtgever twee weken vóór de vervaldag een factuur.

Indien AppSky op de vervaldag nog geen betaling heeft ontvangen dan wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en worden de banners verwijderd op de dag na de vervaldag.

Aan het beëindigen zijn geen kosten verbonden.

Omstellingskosten worden in rekening gebracht indien opdrachtgever niet op tijd betaald heeft en de banners reeds van de Applicatie(s) of website(s) zijn verwijderd. Omstellingskosten bedragen € 40 per Applicatie of website.

Banners dienen beperkt te zijn qua 'gewicht'. Banners die de laadtijd van een Applicatie  of website aanzienlijk vertragen kunnen geweigerd worden. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn kunnen geweigerd worden.

AppSky plaatst geen geanimeerde banners tenzij het gaat om een uiterst minimale, subtiele animatie. Het is aan AppSky te beoordelen of de animatie uiterst minimaal en subtiel is.

Indien opdrachtgever het oneens is met dit oordeel blijft deze echter aan de overeenkomst gehouden en blijft opdrachtgever betalingsplichtig.

Het staat de opdrachtgever in dat geval vrij om een vervangende statische banner aan te leveren waarbij de overeengekomen prijs voor de geanimeerde banner door AppSky verlaagd wordt naar de prijs van een overeenkomstige statische banner.

Verder gelden voor het adverteren de algemene leveringsvoorwaarden.

16. Overig

AppSky zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan AppSky.

Wanneer AppSky bemiddelt bij derden voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze derden stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. AppSky zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

AppSky is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

AppSky behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de Applicatie en website van AppSky te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde Applicatie. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AppSky en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door AppSky met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van AppSky beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van AppSky: http://appsky.nl/hq/algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.